Władze ZKF

W miniony czwartek (29 kwietnia) odbyło się pierwsze walne zebranie Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego. Udział w nim wzięło  15 klubowiczów oraz Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej – Aleksander Borys. Celem zwołania zebrania było podsumowanie pierwszego roku działalności ZKF oraz wybór władz Klubu.

Przede wszystkim powołano przewodniczącego zebrania, którym został Robert Pawłowski oraz sekretarza w osobie Iwony Pawłowskiej. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu za ostatni rok. Pełny tekst sprawozdania.

img_6182

Sprawozdanie zostało przyjęte przez zebranych. Po czym głos zabrał pan Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, który wyraził zadowolenie z działalności Klubu oraz z faktu, że ZKF działa pod auspicjami TMZZ.

img_6176

Następnym punktem zebrania było przedstawienie projektu regulaminu ZKF oraz dyskusja nad nim. Zebranie zmodyfikowało kilka punktów regulaminu, po czym go przyjęło jednogłośnie. Pełny tekst uchwalonego regulaminu.

Na koniec przystąpiono do wyłonienia władz Klubu. W wyniku głosowania Prezesem Klubu wybrano Leszka Leśniaka.

img_6191

Jego zastępcą został Piotr Iwanowski,

img_6192

sekretarzem (odpowiedzialnym za finanse Klubu) został Andrzej „Knocik” Cukrowski.

img_6190

Prezes ZKF – Leszek Leśniak w swoim krótkim expose zapowiedział dalszą realizację podstawowych celów Klubu oraz rozwijanie działalności.

Dokumentację fotograficzną Zebrania wykonał Przemysław Bartkiewicz.